Contactez notre vente


Contactez notre vente 

Certificats de qualité

 

GMP+ Certificat - Schaumann Agri International GmbH


Certificat FAMIQS Lactosan


Certificat-A4 ISO 9001 Microbial Additive


 

GMP+ -Zertifikat - H. Wilhelm Schaumann GmbH

SCHAUMANN ist gemäß EG-öko-Verordnung zertifiziert für Handel mit Futtermitteln. 


GMP+ Zertifikat - Schaumann Agri International GmbHGMP+-Zertifikat - Schaumann Eilsleben GmbHGMP+-Zertifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGAbcert-Ökozertifkat "Mineralfutter" - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGAbcert-Ökozertifkat "Handel" - H. Wilhelm Schaumann GmbHAbcert-Ökozertifkat "Siliermittel" - Schaumann Eilsleben GmbHAbcert-Ökozertifkat "Mineralfutter" - Schaumann Eilsleben GmbHKAT und GGE Zertifikat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGA-Futter-Zertifikat - Schaumann Eilsleben GmbHA-Futter-Zertifkat - Schaumann Feuchtwangen GmbH & Co. KGContact

SCHAUMANN France SARL

15 Rue Papiau de La Verrie –
Carré d’Orgemont –
Bât. Maine – 2ème ét. -  
F-49000 ANGERS
Tel. +33 (0) 2 41 88 03 59